Nostryfikacja dyplomu

Zawody medyczne należą do grupy tzw. zawodów regulowanych i wymagają nostryfikacji dyplomu. Zawód uznawany jest za regulowany, jeśli z punktu widzenia prawa potrzebne są do niego specyficzne kwalifikacje, np. prawo do jego wykonywania oraz konieczność zdania egzaminów państwowych.

Polski dyplom pielęgniarki, lekarza, farmaceuty czy elektroradiologa jest uznawany w Szwajcarii pod warunkiem pozytywnego przejścia procesu nostryfikacji. Do dwóch głównych instytucji  zajmujących się nostryfikacją zagranicznych dyplomów w sektorze opieki zdrowotnej w Szwajcarii należą Schweizerisches Rotes Kreuz (SRK), czyli Szwajcarski Czerwony Krzyż oraz Medizinalberufekommission (MEBEKO), czyli Komisja Zawodów Medycznych. Nostryfikacja dyplomu w Szwajcarii jest odpłatna i w całości pokrywana przez Academia Carenea. Kandydaci ponoszą jedynie koszt przetłumaczenia dokumentów na język niemiecki. Nad sprawnym przebiegiem procesu czuwa Koordynator Programu Joanna Larysz – Kalisiak. 

 

Nostryfikacja dyplomu w Szwajcarskim Czerwonym Krzyżu

Pielęgniarka
Ratownik medyczny
Elektroradiolog

Szwajcarski Czerwony Krzyż zajmuje się nostryfikacją dyplomu dla pielęgniarzy, ratowników medycznych oraz elektroradiologów. Proces uznania dyplomu przebiega w trzech etapach i trwa ok. 4 miesięcy. Po upływie tego czasu Kandydat otrzymuje wynik.

Wynik pozytywny jest równoznaczny z zakończeniem procesu nostryfikacji.  Jeśli wynik jest negatywny, SRK informuje o dalszych możliwych krokach i rekomenduje odpowiednie kształcenie wyrównawcze. Jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego etapu nostryfikacji warto zadbać o aktualne CV w języku niemieckim.

ETAP I
Pre-Check

To etap pierwszej weryfikacji dokumentów, trwa ok. 30 dni. Polega na umieszczeniu wymaganych dokumentów w elektronicznym systemie SRK. Najczęściej wymagane dokumenty to dyplom ukończenia studiów oraz prawo wykonywania zawodu. Lista dokumentów może różnić się w zależności od zawodu, zakresu doświadczenia, a także ewentualnych różnic w kształceniu między Polską a Szwajcarią.

ETAP II
Wynik Pre-Checku i formularz

Wraz z pozytywnym wynikiem pre-checku Kandydat otrzymuje formularz do uzupełnienia, który należy odesłać mailowo na adres SRK. W kolejnym kroku SRK przesyła pocztą tradycyjną pełną listę dokumentów niezbędnych do właściwej nostryfikacji.
W przypadku gdy SRK na tym etapie zażąda dostarczenia dodatkowych dokumentów, proces weryfikacji wydłuża się o kolejne 30 dni.

ETAP III
Właściwa nostryfikacja

Ostatni etap nostryfikacji polega na zgromadzeniu wszystkich dokumentów wskazanych przez SRK i przesłaniu ich pocztą tradycyjną do SRK. Lista dokumentów jest wskazywana indywidualnie, niemniej część pozostaje stała dla wszystkich zawodów. Wymagane jest przetłumaczenie i notarialne poświadczenie oryginalnych dokumentów oraz ich kopii. SRK nie zwraca przesłanych dokumentów.

Nostryfikacja dyplomu w MEBEKO

Farmaceuci
Lekarze
Stomatolodzy
Weterynarze

Komisja Zawodów Medycznych MEBEKO odpowiada za nostryfikację dyplomów farmaceutów, lekarzy, stomatologów oraz lekarzy weterynarii. Całość procesu jest ograniczona do 1 etapu i trwa około 3 miesięcy. Warunkiem koniecznym do uznania zagranicznego dyplomu jest zdanie certyfikatu z języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2.

Proces polega na wypełnieniu formularza dostępnego do pobrania na stronie MEBEKO oraz zgromadzeniu dokumentów zgodnie ze wskazaną w nim listą. Dokumenty wraz z formularzem wysyła się następnie listownie do MEBEKO. Wynik egzaminu językowego może zostać wysłany pocztą wraz z pozostałymi dokumentami lub uzupełniony elektronicznie w późniejszym terminie. Po weryfikacji dokumentów Kandydat otrzymuje listowną odpowiedź

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby szukające nowych, ciekawych dróg rozwoju zawodowego. Rekrutacja personelu medycznego Carenea to kompleksowe wsparcie na każdym etapie poszukiwania pracy. Zachęcamy do sprawdzenia aktualnych ofert:

Pełne wsparcie na każdym etapie!

Pełne wsparcie na każdym etapie!

Kandydaci Academia Carenea otrzymują kompleksowe wsparcie w procesie nostryfikacji dyplomu w Szwajcarii. Obejmuje ono:

Kontakt z instytucjami odpowiedzialnymi za nostryfikację
Bezpłatny kurs języka przygotowujący do egzaminu Zertifikat B2
Pomoc w przygotowaniu dokumentów
Opłacenie egzaminu językowego Zertifikat B2
Przeprowadzenie i monitoring całego procesu
Chcesz wiedzieć więcej o programie Academia Carenea i nostryfikacji dyplomu?
Zarejestruj się, z radością odpowiem na Twoje pytania!
joanna.larysz@carenea.pl
+48 690 679 419

    Zarejestruj się do Academia Carenea!

    Przejdź do góry